Περι Ψυχης βιβλια τρια ... De Anima Libri Tres, Graeca et Latine

Click to See Images:: 
Περι Ψυχης βιβλια τρια ... De Anima Libri Tres, Graeca et Latine

Aristotle. Περι Ψυχης βιβλια τρια ... De Anima Libri Tres, Graeca et Latine. (Tr. Giulio Pacio.) Frankfurt: Wecheliana, Danielem & Dauidem Aubrios, & Clementem Schleichium, 1621.

Author: 
Translator: 
City: 
Publication Date: 
1621
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 888.5 A717d2
Norris ID: 
60