Apophthegmatvm

Click to See Images:: 
Apophthegmatvm

Erasmus, Desiderius. Apophthegmatvm. Basle: Frobenivm Nic. Episcopivm, 1550.

City: 
Publication Date: 
1550
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 879.4 E65ap
Norris ID: 
598
Provenance: 
William Hawtoyne